Nadležnost općinskog vijeća

 

Općinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom.

 

Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:

 

1. donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova;

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga

Općine;

3. donosi budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta kao i odluku o

privremenom finansiranju u skladu sa zakonom;

4. utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno ostvarivanje;

5. donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove,

uključujući zoniranje;

6. donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa

zakonom;

7. donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;

8. donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva u

skladu sa zakonom;

9. donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljiša;

10. donosi plan korištenja javnih površina;

11. donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i   naseljenih

mjesta;

12. donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organizovanja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;

13. donosi odluke o proglašenju praznika Općine;

14. donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine;

15. donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova građana mjesnih zajednica;

16. bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća;

17. osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove;

18. imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te

daje suglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;

19. osniva stručnu službu Općinskog vijeća i donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji

stručne službe;

20. osniva preduzeća i ustanove i druga pravna lica za obavljanje komunalnih, društvenih,

privrednih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama u skladu sa zakonom;

21. odlučuje o prestanku rada ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;

22. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Statutom;

23. razmatra godišnji izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima Općinskog

načelnika;

24. pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika i

donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika;

25. ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite,

obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava finansijska sredstava

za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Općine;

26. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i

ovim statutom;

27. analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom

godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim organima;

28. utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;

29. donosi poslovnik o svome radu;

30. donosi program mjera radi postizanja jednakosti spolova u oblastima iz samoupravnog

djelokruga općine;

31. utvrđuje koeficijente za obračun plaća za:

  • Općinskog načelnika,
  • državne službenike i namještenike u Općinskom organu državne službe i Stručnoj službi Općinskog vijeća,
  • općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca i
  • državne službenike i namještenike u Općinskom pravobranilaštvu;

32. te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

 

Podjelite ovu vijest: