Uprava i administracija

1. Kabinet Općinskog načelnika

    Sekretar Općinskog organa državne službe gospodin Nermin Čahtarević

    Tel. 032-878-327


2. Stručna služba Općinskog vijeća

 

    Sekretar Općinskog vijeća gospođa Samira Pinjić

    Tel. 032-878-315

  

3. Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva

    Pomoćnik načelnika gospođa Džeraldina Miličević

   Tel. 032-878-318

 

    Nadležnost službe: Izvršava i obezbjeđuje izvrša- vanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana; sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana; stara se o realizaciji budžetskih sredstava u oblastima za koje je osnovana; obavlja poslove planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju Budžeta; vodi računo- vodstvene i knjigovodstvene poslove; prati stanje, poduzima mjere za stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj privrede i bolju iskorištenost resursa Općine; učestvuje u realizaciji prog- rama razvoja i predlaže mjere za unapređenje stanja u privrednim djelatnostima, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja; rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koje je osnovana; vodi registar samostalnih privrednika-obrtnika i evidencije privrednih društava na području Općine; saradnja sa nevladnim sektorom; iskorištavanje i zaštita prirodnih bogastava i turizam; vrši poslove upravnog rješavanja u oblastima inspekcijskog nadzora iz svoje nadležnosti; obavlja poslove vezane za gazdovanje i racionalno upravljanje poslovnim prostorijama i stanovima na kojima pravo raspolaganja ima Općina (vodi evidencije, provodi postupak dodjele, prati stanje u oblasti, poduzima mjere i odgovorna je za provođenje istih); izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti stambenih poslova; inicira i učestvuje u izradi investicionih planova, programa i projekata od interesa za Općinu; vrši koordinaciju u pripremi Općinskih razvojnih strategija; vrši koordinaciju u procesu identifikacije, formulacije i utrvđivanja prioritetnih programa i projekata u općinama, na osnovu metodologije koju uz saglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo finansija i prema uputama Sektora za razvoj Ministarstva za privredu; vrši imple- mentaciju ili praćenje i izvještavanje o implementaciji projekata na nivou općina na osnovu metodologije koju uz saglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo finansija i prema uputama Sektora za razvoj Ministarstva za privredu kantona; vrši i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u općinama; vrši pripremanje tenderske dokumetnacije iz oblasti za koju je osnovana; podnosi konačni obračun o završenoj investiciji; analizira, inicira i učestvuje u izradi propisa u oblasti za koje je osnovana; vrši poslove zaštite životne okoline; vrši statističke poslove od interesa za općinu; obavlja poslove robnih rezervi; vrši i druge poslove u oblastima za koje je osnovana, kao i poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

4. Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma

    Pomoćnik načelnika gospodin Remzo Sinanović

    Tel. 032-878-328

 

     Nadležnost službe: Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana; sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana; stara se o realizaciji budžetskih sredstava u oblastima za koje je osnovana; vodi postupak i rješava u upravnim stvarima iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, geodetskih poslova – oblasti katastra i komunalnih uređaja; vrši geodetsko snimanje novoizgrađenih komunalnih objekata i vodi zbirni katastar komunalnih uređaja; utvrđuje promjene nastale na zemljištu i zgradama evidentira ih i provodi kroz katastarski operat; učestvuje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblastima prostornog uređenja i planiranja; analizira, inicira i učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana; vrši pripremanje tenderske dokumentacije iz oblasti za koju je osnovana; priprema prijedlog općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće; vrši poslove obračuna naknade i praćenje naplate sredstava po osnovu pogodnosti (renta), uređenja gradskog građevinskog zemljišta i zakupa gradskog građevinskog zemljišta; vrši i druge poslove u oblastima za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

5. Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu

    Pomoćnik načelnika gospodin Šemsudin Starčević

    Tel. 032-878-317

    

      Nadležnost službe: Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana; sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koju je osnovana; stara se o realizaciji budžetskih sredstava u oblastima za koje je osnovana; inicira, te učestvuje u izradi i realizaciji planova, projekata i programa u oblastima za koje je osnovana; vrši pripremanje tenderske dokumentacije u oblastima za koje je osnovana; analizira, inicira i učestvuje u izradi nacrta propisa u oblastima za koje je osnovana; rješava u upravnim stvarima u oblastima za koje je osnovana; poslove odbrane za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; poslove građanskih stanja, ovjere prepisa i legalizacije potpisa, poslove biračkih spiskova, prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostave pošte; organizira i koordinira rad mjesnih ureda; poslove pružanja pravne pomoći; učestvuje u predlaganju organizacije općinske uprave; osigurava pravo pristupa zainteresiranim građanima administrativnim procedurama, dokumentima i informacijama; osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi, sportu; obezbjeđuje saradnju sa organima drugih općina i organima Kantona iz oblasti za koju je obrazovana; vodi evidenciju sportskih, kulturnih i drugih institucija koji su od značaja za općinu; vrši nadzor nad zakonitosti rada ustanova i organizacija u oblastima društvenih djelatnosti; stvara uslove za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama; vrši nadzor nad ostvarivanjem javnog interesa općine u oblasti kulture i sporta: prati stanje i predlaže mjere za stvaranje boljih zdravstvenih uslova za stanovnike na području Općine; vrši stručne i administrativne i druge poslove za organe mjesne zajednice; osigurava javnost rada mjesnih zajednica; vrši umnožavanje pisanih materijala za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; opsluživanje telefonske centrale; fizičko obezbjeđenje zgrade; održavanje čistoće u radnim prostorijama; planiranje i organizovanje, nabavka potrošnog materijala i opreme i drugih roba, usluga i radova za zajedničke potrebe; obavlja i druge poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

6. Služba za upravu pitanja  boraca, raseljenih lica i izbjeglica

    Pomoćnik načelnika gospodin Idriz Alihodžić

    Tel. 032-878-332

     

     Nadležnost službe: Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana; sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana; stara se o realizaciji budžetskih sredstava za koje je osnovana; prati stanje i rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti za koje jeosnovana; vrši obračun redovnih mjesečnih primanja, vodi knjigovodstvenu i druge evidencije o ostvarenim pravima po osnovu boračko-invalidske zaštite, vodi statistiku, obračun, isplatu, evidentiranje i knjiženje korisnika po osnovu ostvarenog prava izbjeglih i raseljenih lica; vodi statistiku i evidenciju o svim ostvarenim i dopunskim pravima boračke populacije; vodi evidenciju i obavlja poslove vezane za zaštitu boraca NOR-a; vrši administrativnu obradu podnesenih zahtjeva korisnika; prati stanje i predlaže mjere za stvaranje boljih socijalno – materijalnih uslova za stanovništvo na području Općine; inicira i učestvuje u izradi planova socijalno materijalne zaštite stanovnika u stanju socijalne potrebe; obavlja i druge poslove u oblasti za koje je osnovana, kao i poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

7. Služba za upravu civilne zaštite

    Pomoćnik načelnika gospodin Remzo Šogolj

    Tel. 032-878-298

    Nadležnost službe: Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana; sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana; stara se o realizaciji budžetskih sredstava u oblasti za koju je osnovana; organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine; izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u općini; priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini; predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini; prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposob- ljavanja civilne zaštite; organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite; organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja; priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine; vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom i drugim propisima; učestvuje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara; gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama i vrši druge zadatke i poduzima druge mjere u vezi sa zaštitom od požara; vrši poslove obračuna naknade i praćenja naplate sredstava po osnovu naknada za protiv požarnu zaštitu; kao i poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

8. Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova

    Pomoćnik načelnika gospodin Izet Bašić

    Tel. 032-879-092

 

     Nadležnost službe:Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalne poslove izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, komunalnih poslova, inspekcijskih poslova u oblastima komunalnih djelatnosti, vodoprivrede i sanitarne inspekcije; učestvuje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblasti komunalne infrastrukture; vrši poslove obračuna naknade i praćenje naplate sredstava po osnovu korištenja građevinskog zemljišta; korištenje javnih površina; sprovodi politiku koju utvrde Općinsko vijeće i Općinski načelnik; stara se o realizaciji planiranih sredstava budžeta koja su dodijeljena Službi; inicira, učestvuje u izradi, radi na realizaciji usvojenih planova, programa u oblastima za koje je osnovana; radi na izradi tenderske dokumentacije za oblasti za koje je osnovana; vrši analizu i na osnovu nađenog stanja predlaže donošenje propisa iz općinske nadležnosti; učestvuje u raspravi po nacrtima federalnih i kantonalnih zakona iz oblasti koje su joj date u nadležnost i priprema stavove, mišljenja i prijedloge po nacrtima tih zakona; rješava u upravnim stvarima u oblastima za koje je osnovana, radi propisane evidencije u skladu sa zakonom, inicira unapređenje poljoprivrede, lova, zaštite voda, veterinarstva i u tom smislu sarađuje sa nadležnim organima višeg nivoa vlasti; vrši nadzor nad radom javnih preduzeća iz oblasti za koju je osnovana služba; vrši poslove inspekcijskog nadzora u oblastima za koja je osnovana i u tom smislu preduzima mjere na osnovu zakona; obavlja i druge poslove koje joj naloži općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

9. Općinsko pravobranilaštvo

    zamjeniki općinskog pravobranioca gospođa Dženana Hrkić

    Tel. 032-878-325

 

 

Podjelite ovu vijest: