Javne ustanove

     Javna ustanova "Dom zdravlja" Zavidovići

     JU „Dom zdravlja“ Zavidovići trenutno ima 153 zaposlenika, a u svojoj organizaciji obavlja poslove primarnog i specijalističko-konsultativnog nivoa zdravstvene zaštite.

     Ustanova posjeduje savremenu medicinsku opremu, a dijelom je informatizirana namjenskim softverom koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenata, te kao takva predstavlja kontinuitet rada i razvoja primarnog nivoa zdravstvene zaštite, a u cilju kvalitetnog pružanja zdravstvene zaštite građanima općine Zavidovići.

     U sklopu Ustanove uspostavljena je mreža ambulanti porodične medicine na našoj općini prema geografskim područjima i broju stanovnika na tretiranom području.

     Organizacione jedinice putem kojih se organizuje pružanje zdravstvene zaštite građanima i izvršavanje poslova u Ustanovi jesu službe i to:

01.Direktor,

02.Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,

03.Služba za ekonomsko-finansijske poslove,

04.Služba za planiranje, informatičko-analitičke i organizacione poslove,

05.Služba za opću medicinu, kućno liječenje i polivalentnu patronažu,

06.Služba za porodičnu-obiteljsku medicinu,

07.Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine,

08.Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem,

09.Služba za plućne bolesti sa ATD-om,

10.Služba za hitnu medicinsku pomoć,

11.Služba medicinskog transporta i održavanja vozila,

12.Služba za higijensko-epidemiološke poslove,

13.Službe u zajednici,

14.Centar za fizikalnu rehabilitaciju,

15.Centar za mentalno zdravlje u zajednici,

16.Služba za biohemijsko-hematološku dijagnostiku,

17.Služba za radiološku dijagnostiku,

18.Služba za stomatologiju,

19.Služba za opštetehničke poslove.

 

     U JU „Dom zdravlja“ Zavidovići trenutno su uposlena 32 ljekara, a od tog broja 17 je specijalista kao što : secijalista za plućne bolesti i medicinu rada, specijalisti ginekologije i akušerstva, specijalista urgentne medicine, specijalista interne medicine, specijalista epidemiologije, specijalista medicinske biohemije, specijalista neuropsihijatrije, specijalisti pedijatrije, specijalisti radiodijagnostike/dijagnostičke radiologije i specijalisti porodične medicine, a u drugoj polovini 2014.godine bit će i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, koji je trenutno na specijalizaciji.

     U cilju obezbjeđenja što kvalitetnije zdravstvene zaštite ova Ustanova angažuje vanjske saradnike kao što su: specijalista urologije, specijalista traumatologije, specijalista oftamologije, specijalista vaskularne hirurgije, subspecijalista reumatologije, specijalista transfuziologije.

     Pored standardnih usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite, ova Ustanova svakodnevno pruža i zdravstvene usluge kao što su : CT dijagnostika, mamografija, ultrazvuk dojki, ultrazvuk mekih struktura vrata, ultrazvuk zglobova, ultrazvuk štitne žljezde, IVP, pasaža jednjaka, pasaža gatroduodenuma, ultrazvuk srca, gastroskopija, TCD, EEG, Color-dopler vrata, Colr-dopler donjih ekstremiteta, bronhoskopija, audiometrija, magnetoterapija, terapija laserom, biomikroskopski pregled očnog dna, kompjutersko očitavanje dioptrije i mnoge druge usluge.

        Adresa: Ul. Gazi Husrev-begova br. 25, 72220 Zavidovići

       Tel/fax: 032/878-877

       E-mail adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

       Direktor: Prim.dr.Halid Muhić, specijalista za plućne bolesti i medicine rada

 

     Javna ustanova “Centar za socijalni rad” Zavidovići

      JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići osnovan je 12.09.1963.godine kao odgovor na povećane potrebe da se problematika iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite CŽR na području općine Zavidovići rješava stručno i organizovano, te da se iz organa Općinske uprave prenese u stručnu instituciju. Djelatnost Centra je socijalna zaštita, dječija zaštita, socijalni rad i porodično-pravna zaštita.

     Prema zakonskim odredbama najznačajniji poslovi-zadaci Centra su sljedeći: rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava u oblasti socijalne i dječije zaštite u prvom stepenu; priprema i provođenje odgovarajućih oblika i mjere socijalne i porodično-pravne zaštite; neposredno pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada, savjetodavnih usluga i stručne pomoći pojedincima i porodicama; poslovi starateljstva; otkrivanje i praćenje socijalnih potreba građana u cilju poduzimanja adekvatnih mjera radi njihove zaštite; razvoj i unapređenje preventivnih aktivnosti koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema zajedno sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama; vođenje evidencije i dokumentacije o korisnicima i realizovanim oblicima i mjerama njihove zaštite.

 

       Adresa: Podubravlje br.6, 72220 Zavidovići

       Tel/fax 032/868-210, 032/868-211

       E-mail adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

       Direktor: dipl.scr Mirnesa Husanović

 

 

     Javna ustanova “Gradski dječiji vrtić” Zavidovići

 

     Javna ustanova “GRADSKI DJEČIJI VRTIĆ” Zavidovići jedina je odgojno – obrazovna ustanova za predškolski i obrazovanje na području općine Zavidovići , čiji je osnivač Općinsko vijeće općine Zavidovići. Osnovana je 1947.godine. Ustanova posjeduje tri objekta: objekat Novog vrtića u ulici Prvomajska br.9 , objekat Starog vrtića u ulici Omladinska br.10. i objekat u Mjesnoj zajednici Vozuća, udaljen 27 kilometara od grada. Ustanova je kombinovanog tipa, obuhvata odgoj i obrazovanje, prehranu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu djece predškolske dobi, uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu.

     Usluge pruža u dnevnom trajanju od 11 sati. Ustanova svoju djelatnost odvija kroz više programa: 1.Cjeloviti razvojni program 2.Program za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu 3.Specijalizirani program 4.Program igraonica 5.Interventni-kompezacioni-rehabilitacioni program predškolskog odgoja i obrazovanja 6.Program jačanja roditeljske kompetencije 7.Istraživački projekat.

 

         Adresa: Prvomajska br. 9., ZAVIDOVIĆI

 

         Tel./fax: 032/879-375

 

         e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

         Direktor: Bečić Sabahija, Nastavnik predškolskog vaspitanja

 

 

JAVNE USTANOVE IZ OBLASTI KULTURE:

Javna ustanova „Javna biblioteka“

Javna ustanova „Javna biblioteka“ smještena je u objektu Dom kulture Zavidovići.

JU “Javna biblioteka” trenutno ima oko 1000 korisnika na bibliotečki fond od oko 45.000 bibliotečkih jedinica. U sastavu Ustanove je Multimedijalni centar za mlade. Biblioteka je uključena u Bibliotečko-informacioni sistem COBISS, što je od značaja za ukupni razvoj Ustanove i kvaltetnije povezivanje sa bibliotekama u BiH i regionu, te za kvalitetno pružanje usluga građanima općine.

Posebno mjesto u radu ove Ustanove ima Zavičajna zbirka u njenom sastavu, koja je od velike važnosti za čuvanje kulturnog nasljeđa na području općine.

Kao jedan od važnih subjekata u kulturnim djelatnostima općine, “Javna biblioteka” je nosilac i učesnik različitih kulturnih manifestacija, prije svega književnih večeri, promocija knjiga, susreta književnika i drugih kulturnih stvaralaca sa područja općine i šire.

Adresa: Dom kulture, Ulica „Maršala Tita“ bb

Telefon: 032-878-123

Direktor: Melisa Mujanović, 061-382-002

 

Javna ustanova „Centar za kulturu“

Javna ustanova „Centarzakulturuima sjedište u objektu Doma kulture Zavidovići.

U objektu Doma kulture, u okviru postojećih mogućnosti „Centar za kulturu“ organizuje različite kulturne sadržaje: filmske predstave, muzički koncerti, pozorišne predstave, likovne izložbe, književne večeri, prezentacija dječijeg stvaralaštva, obilježavanje značajnih datuma i vjerskih praznika i slično.

JU “Centar za kulturu” nosilac je tradicolane kulturne manifestacije “Ljeto u gradu”, kroz koji u saradnji sa svojim partnerima iz udruženja građana iz oblasti kulture i sporta prezentira i promoviše kulturno stvaralaštvo u općini.

Adresa: Dom kulture, Ulica „Radnička“ bb

Telefon: 032-879-096

Direktor: Sanel Jalmanović, 061-383-765

Podjelite ovu vijest: