Javni poziv za podnošenje inicijativa za predlaganje dobitnika priznanja općine Zavidovići

            U povodu 15. Septembra – Dana Općine Zavidovići, u skladu sa  Odlukom o priznanjima općine Zavidovići, Općinsko vijeće Zavidovići dodjeljuje pojedincima, ustanovama, organizacijama, udruženjima, privrednim društvima, drugim pravnim subjektima te stranim licima i međunarodnim organizacijama, priznanja općine Zavidovići:

-         Plaketa općine Zavidovići,

-         Počasni građanin općine Zavidovići,

Plaketa općine Zavidovići je najviše općinsko priznanje koje Općinsko vijeće Zavidovići dodjeljuje pojedincu, ustanovi, organizaciji, udruženju, privrednom društvu i drugim pravnim subjektima za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate rada na svim područjima privrednog i društvenog života, a koja su naročito značajna za općinu Zavidovići i njezinu afirmaciju u narednim periodima.

Plaketa se može dodijeliti svake četiri godine najviše u jednom primjerku.

            Uz Plaketu se dodijeljuje grb općine Zavidovići.

Uslovi za dodjelu Plakete općine Zavidovići podrazumijevaju aktivnosti za ostvarenje značajnih inovacija, ostvarenje značajnih djela i ukupni rezultati rada, koji su doprinijeli kroz nova ulaganja u proširenje proizvodnih kapaciteta i zapošljavanju, dali izuzetan doprinos odbrambeno-oslobodilačkom ratu ili su njihovi doprinosi i rezultati rada stekli značajnu primjenu u jednom ili više područja privrednog i društvenog života.

Kriteriji za rangiranje kandidata za dodjelu priznanja Plakete općine Zavidovići su:

  1. Za ustanove, organizacije, udruženja, privredna društva i druge pravne subjekte koji

u pravilu sa kontinuitetom u jednom vremenskom periodu koji nije kraći od deset godina daju:

- doprinos razvoju općine Zavidovići kroz nova ulaganja u proširenje proizvodnih 

  kapaciteta,

- doprinos u značajnijem upošljavanju nove radne snage,

- rezultate u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zaštite radne i 

 prirodne sredine i koji se značajno angažuju na harmonizaciji međuljudskih i 

 međunacionalnih odnosa i ostvarivanja prava građana,

- izuzetan doprinos u drugim područjima rada i djelovanja, te da taj rad i djelovanje

doprinose ostvarivanju interesa općine Zavidovići.

-2-

  1. Za pojedince koji su u pravilu sa kontinuitetom u jednom dužem periodu koji nije

kraći od 10 godina :

- postali inovatori na tehničkim i drugim unapređenjima,

- posebno doprinijeli razvoju lokalne samouprave u općini i mjesnim zajednicama,

- ostvarili izuzetne rezultate u oblasti sporta, vaspitno-obrazovnom radu, naučnom 

 radu, u oblasti umjetnosti i kulture,

- kao donatori humano postupali prema pojedincima i kolektivima,

- objavili više naučnih verifikovanih radova,

- dali izuzetan doprinos u drugim područjima rada i djelovanja.

Izuzetno priznanje Plaketa za pojedinca može se dodjeliti nosiocu priznanja koji je iskazao izuzetnu hrabrost i požrtvovanje u određenim situacijama ili dao izuzetan doprinos odbrambenom ratu bez obzira na protek vremena i kontinuitet u radu i djelovanju.

Počasni građanin općine Zavidovići je priznanje koje Općinsko vijeće Zavidovići dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima koji su u dužem vremenskom periodu vodili aktivnosti i poduzimali konkretne radnje u pravcu afirmacije općine Zavidovići, koji su konkretnim radnjama i djelovanjem doprinosili razvoju općine Zavidovići u određenim poljima privrednog i društvenog djelovanja.

Priznanje Počasni građanin općine Zavidovići može se dodijeliti svake četiri godine najviše u jednom primjerku.

            Uslovi za dodjelu

Počasni građanin može biti lice koje se aktivno zalagalo i uspješno djelovalo na polju poboljšanja međunacionalnih odnosa, ljudskih prava i sloboda, vjere i kulture, demokratskih tekovina, humanosti, solidarnosti, razvoja privrede i zapošljavanja i drugim poljima kojima se stvaraju uslovi boljeg življenja.

Priznanje Počasni građanin ne može se dodijeliti osobama sa prebivalištem u općini Zavidovići.

Nosiocu priznanja koji je proglašen Počasnim građaninom dodjeljuje se Ključ općine Zavidovići.

Za rangiranje kandidata za dodjelu priznanja Počasni građanin općine Zavidovići  primenjuju se slijedeći kriteriji:

- postali inovatori na tehničkim i drugim unapređenjima,

- posebno doprinijeli razvoju lokalne samouprave u općini i mjesnim zajednicama,

- ostvarili izuzetne rezultate u oblasti sporta, vaspitno-obrazovnom radu, naučnom 

  radu, u oblasti umjetnosti i kulture,

- kao donatori humano postupali prema pojedincima i kolektivima,

- objavili više naučnih verifikovanih radova,

- dali izuzetan doprinos u drugim područjima rada i djelovanja, s tim što rad nosioca priznanja na aktivnom zalaganju i uspješnom djelovanju mora biti sproveden u kontinuitetu u jednom vremenskom periodu koji nije kraći od pet godina.

Izuzetno  priznanje Počasni građanin općine Zavidovići može se dodijeliti nosiocu priznanja koji je ostvario impozantan rezultat ili podvig u sferi društvenog i privrednog života, iskazao izuzetnu hrabrost i požrtvovanje u određenim situacijama ili dao izuzetan doprinos odbrambenom ratu bez obzira na protek vremena i kontinuitet u radu i djelovanju.

-3-

Inicijativu za dodjelu priznanja Plaketa općine Zavidovići i  Počasni građanin općine Zavidovići, mogu podnositi:

- grupa građana od najmanje 20 lica sa svojeručnim potpisom i matičnim brojem,

- ustanove,

-  privredna društva,

-  savjeti mjesnih zajednica,

- udruženja građana,

- Općinski načelnik,

- vijećnici Općinskog vijeća Zavidovići,

-  radna tijela Općinskog vijeća Zavidovići,

-  i drugi pravni subjekti. 

(Forma inicijative)

Inicijativa za dodjelu Plakete općine Zavidovići i Počasnog građanina podnosi se u pismenoj formi sa obrazloženim navodima svih relevantnih činjenica za ocjenu zasluga odnosno uspjeha predloženog kandidata, te mora sadržavati potrebne dokumente i priloge kojim se dokazuju činjenice iz inicijative.

Inicijativa mora sadržavati:

- podatke o podnosiocu inicijative,

- biografiju kandidata i naznaku priznanja za koje se predlaže.

Podnosilac inicijative ne može sam sebe predlagati, niti može biti kandidat za dodjelu priznanja.

U slučaju da podnosilac inicijative bude predložen i kao kandidat za priznanje, dužan je da pismeno odustane od prijedloga ili kandidature.

Općinsko priznanje Plaketa općine Zavidovići i Počasni građanin općine Zavidovići ne može se dodijeliti nosiocu priznanja kojem je već dodijeljeno takvo priznanje.

            Nosioci priznanja Spomen plakete općine Zavidovići dodijeljene po odredbama Odluke o ustanovljenju i dodjeli Spomen plakete općine Zavidovići i drugih općinskih priznanja («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj: 3/2001)  ne mogu biti predlagani niti im se može dodijeliti priznanje Plaketa) –uvid se može ostvariti u pregledu dobitnika Spomen plakete općine Zavidovići za 1998. -2016. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga je do 15.08.2017. godine.

Javni poziv je objavljuje u lokalnim medijima („Smart TV", „Radio 1503“), na oglasnoj tabli i web stranici Općine Zavidovići i oglasnim tablama mjesnih zajednica u trajanju 30 dana, od 15.07.2017. godine do 15.08.2017. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave na Javni poziv nadležna Komisija  neće uzimati u razmatranje.

Prijedloge uputiti na adresu: Općina Zavidović, Općinsko Vijeće, Komisija za društvene djelatnosti,ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova, sa naznakom „Prijedlog za dodjelu općinskuh priznanja – ne otvaraj.

Ulica „Safvet bega Bašagića b.b. , 72220 Zavidovići

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na protokol Općine Zavidovići.

Više informacija putem telefona 032/878-332 ili 032/878-327.

       

                                                                           PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                            Duraković Jusuf, profesor

 

PREUZIMANJE:

Javni poziv za podnošenje inicijativa za predlaganje dobitnika priznanja općine Zavidovići

Dopis

Odluka o priznanjima općine Zavidovići

Pregled dobitnika Spomen plaketa Općine Zavidovići i Počasnog građanina općine Zavidovići, za 1998. – 2016.godinu

 

Podjelite ovu vijest: